České právo a právní filosofie

Akciová společnost

AKCIOVÁ SPOLEČNOST Akciová společnost ( a.s. ) – 1 právnická / 2 fyzické osoby Akciová společnost (a. s.) Akciová společnost 2. FORMY OBCHODNÍCH FIREM Akciová společnost 1 Založení společnosti Založení a vznik společnosti Zánik...

Odpovědnost

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 1.Právní odpovědnost PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST 19. Trestní odpovědnost – pojem, trestný čin, znaky Subjektivní a objektivní právní odpovědnost Správně právní odpovědnost za přestupky vyplývající ze zákona č.200/1990sb. Hmotně právní a procesní úprava...

Právní vztahy,události

PRÁVNÍ VZTAHY 1)Právní události, protiprávní stavy 14. Právní události, protiprávní stay, protiprávní jednání APLIKACE PRÁVA = použití práva PRÁVNÍ UDÁLOSTI, PROTIPRÁVNÍ STAVY, ČAS JAKO PRÁVNÍ UDÁLOST Právní události Právní vztahy PRÁVNÍ ÚPRAVA PODNIKÁNÍ, OBCHODNÍ...

Společnost a vše kolem

Vznik obchodní společnosti Jednání před vznikem společnosti Založení a vznik společnosti Vznik účasti na společnosti 1)Založení a vznik obchodní společnosti Vznik a založení podniku: Časový průběh společnosti – přeměny Kapitálové společnosti – rysy Akciová...

Obligace,dluhopisy

34) Právní ochrana obligace – žaloby osobní (actiones in persónám), naturální obligace, žaloby adjektické, žaloby z deliktů Obligace 31) Římské právo obligační – základní pojem obligace (obligace civilní a obligace praetorské), vznik, zánik a...

Exekuce,výkon rozhodnutí

Zásady rozhodčího řízení Výkon rozhodnutí ( EXEKUCE ) Důkazní povinnost Neplatnost právního úkonu Mimořádné prostředky magistrátské, exekuční řízení, konkurs VÝKON ROZHODNUTÍ – viz § 71 – 80 rozhodnutí opravné prostředky:

Právo-pojem,prameny

10. Výklad práva, jeho druhy, analogie práva – ana… 1.prostorová (místní) 9. Platnost a působnost právní normy Hledisko třídění právních norem (systém práva) 8. Právní norma – struktura, druhy – jsou vydávány v mezích...

Smlouva,typy smluv

Smlouva o otevření akreditivu Smlouva o provozu dopravního prostředku Podstatné náležitosti smlouvy o dopravě Smlouva o zprostředkování TYPY SPOLEČENSKÝCH SMLUV: Tacitní smlouvy 1.Veřejnoprávní smlouvy, jejich charakteristika a členění. KOLEKTIVNÍ SMLOUVY Návrh na uzavření smlouvy...

Pojištění

Formy pojištění Všeobecné zdravotní pojištění SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ZÁKLADNÍ PRINCIPY DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ Riziková a rezervotvorná pojištění Pojištění úvěru Dopravní pojištění Výpočet nemocenského pojištění . Organizace provádí nemocenské pojištění svých zaměstnanců. Doplňkové formy pojištění...

Podnik

Psychologie řízení technologických podniků Státní podnik Podnik PODNIK A PODNIKÁNÍ Podnik jako součást národního hospodářství Podnik by se měl zaměřit pouze na část trhu Likvidace Družstvo Hospodaření podniku Zrušení a zánik podniku Druhy podniků...