České právo a právní filosofie

XII) PŘIJÍMÁNÍ ÚPLATKU

– k přijetí slibu stačí, když pachatel učiněnou nabídku neodmítne a souhlasí s ní– vždy se vyžaduje příčinná souvislost mezi úplatkem a obstaráváním věcí obecného zájmu– u žádání úplatku je vyšší trestní postih –...

XIV) NEPŘÍMÉ ÚPLATKÁŘSTVÍ

– Je tzv. úplatnou intervencí, působící na výkon pravomoci veřejného činitele– Objektivní stránka:A) žádost o úplatekB) přijetí úplatkuC) poskytnutí, nabídka, slib úplatku jinému … §162 odst.2 – na rozdíl od úplatkářství se tu požaduje...

Návodce

Návodce – ten, kdo v jiném úmyslně vzbudí rozhodnutí spáchat t.č. – přemlouváním, poučením, radou, rozkazem, sázkou, zjednáním za mzdu, pohrůžkou nebo jinak… Návod může být proveden ústně, písemně nebo jinak. Návod musí směřovat...

Trestání přípravy a pokusu

– příprava je trestná podle trestní sazby stanovené na t.č., k němuž směřovala, jestliže trest.zákon nestanoví ve zvláštní části něco jiného– pokus je bez výjimky trestný podle trestní sazby stanovené na dokonaný t.č. projít...

Pachatel

– trestní zákon §9 odst.1– … je ten, kdo spáchal čin sám; musí vykonat činnost, která je popsána v dispozici nebo se o takovou činnost musí pokusit– U zvlášť závažných t.č. může činnost pachatele...

Spolupachatel

– musí jít o spáchání t.č. společným jednáním = objektivní podmínka (=každý ze spolupachatelů uskutečnil všechny znaky skutkové podstaty t.č.  všichni vnikli do prodejny)– dalším spol.znakem – úmysl k tomu směřující– všichni spolupachatelé...

Příprava k t.č.

– je to první relevantní trestněprávní stádium na cestě od úmyslu až po spáchání t.č..– co předcházelo přípravě – myšlenka, projev – nemůže být ještě t.č.– def. Vymezená v zákoně: „…úmyslné vytváření podmínek pro...

Pokus trestného činu

všechny znaky skutkové podstaty t.č.– vymezení pokusu (§8 t.zák.) – musí splnit tyto znaky: 1. jednání nebezpečné pro společnost, které bezprostředně směřuje k dokonání t.č.2. úsmysl spáchat t.č.3. nedostatek dokonání ad 1) pachatel začal...

Trestnost přípravy a pokusu zaniká:

a. dobrovolným upuštěním od dalšího jednání směřujícího ke spáchání = dokonání t.č. a odstranění nebezpečí, které vzniklo chráněnému zájmu z podniknuté přípravy nebo pokusub. dobrovolným včasným oznámením o přípravě nebo pokusu státnímu zástupci nebo...