České právo a právní filosofie

VYŽIVOVACÍ POVINNOST

VYŽIVOVACÍ POVINNOST DĚTÍ VŮČI RODIČŮM Vyživovací povinnost mezi příbuznými Vyživovací povinnost mezi manžely Vyživovací povinnost mezi rozvedenými Jednotlivé druhy vyživovací povinnosti Vyživovací povinnost rodičů k dětem OTÁZKY Z RODINNÉHO PRÁVA Vztahy dítěte k 3...

ČESKÉ PRÁVO A PRÁVNÍ FILOSOFIE – kompletní obsah_1:

České právo – obsah 24. Promlčení a prekluze 23. Předmět občanskoprávních vztahů 22. Subjektivní práva a povinnosti – Obsah občansk… 21. Smluvní zastoupení 20. Plná moc 19. Zastoupení 18. Právnické osoby 17. Ochrana osobnosti...

ČESKÉ PRÁVO A PRÁVNÍ FILOSOFIE – kompletní obsah_2:

Dělení podle délky b) Na majitele, doručitele Akcie Středisko cenných papírů Státní rozpočet může být: 3. Státní rozpočet Finanční úřady Věcně příslušný soud Hlavní líčení Průběh trestního řízení Trestní právo procesní IX. Trestné činy...

ČESKÉ PRÁVO A PRÁVNÍ FILOSOFIE – kompletní obsah_3:

Orgány ochrany přírody jsou: Omezení vstupu z důvodu ochrany přírody Základní podmínky ochrany zvláště chráněných živo… Ochrana druhů Ochranná pásma zvláště chráněných území Přírodní rezervace Národní přírodní rezervace Chráněné krajinné oblasti Členění území národních...

ČESKÉ PRÁVO A PRÁVNÍ FILOSOFIE – kompletní obsah_4:

Druhy právních vztahů Prvky právních vztahů Právní úkony – dělení: Náležitosti vůle – svobodná, vážná Právní jednání: Dělení právních skutečností: a) Podle dosahu výkladu a) Podle metody a způsobu výkladu Výklad práva Vykonatelnost Podle...

ČESKÉ PRÁVO A PRÁVNÍ FILOSOFIE – kompletní obsah_5:

Povinnosti uložitele Povinnosti ukladatele Odpovědnost zhotovitele za vady Podstatné náležitosti Smlouva o výpůjčce Ve smlouvě o úvěru se zavazuje věřitel, že na požá… Odpovědnost Zánik smlouvy Podstatné části SMLOUVY O VÁZANÝCH OBCHODECH ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ...

ČESKÉ PRÁVO A PRÁVNÍ FILOSOFIE – kompletní obsah_6:

Potraviny V.Ochrana spotřebitele V.Regionální politika Zvl. režim pro některé komodity V.Společná obchodní politika V.Harmonizace vnitrostátního zákonodárství Fúze Zákaz zneužívání dominantního postavení V.Hospodářská soutěž Zboží 9. Schengen 8. Volný pohyb kapitálu 7. Evropské soukromé právo...

ČESKÉ PRÁVO A PRÁVNÍ FILOSOFIE – kompletní obsah_7:

37.ZMĚNA ZÁVAZKU V OBSAHU 2) Převzetí dluhu § 531-532 Změna v subjektech Obsah závazkových právních vztahů Předmět plnění 34. PŘEDMĚT A OBSAH ZÁVAZKŮ Právo regresu 33.SUBJEKTY ZÁVAZKŮ, PLURALITA SUJBEKTŮ 28.Zadržovací právo Neplatná ujednání Uspokojení...

ČESKÉ PRÁVO A PRÁVNÍ FILOSOFIE – kompletní obsah_8:

Obsah otazek – pravni filosofie Vypracované otázky do právní filosofie 2005/2006 1. Předmět a funkce právní filosofie; vztah právn… 1.Moderní právní filosofie by měla plnit funkci: 2. Právo a morálka, vysvětlete jednotlivé formy vz…...