České právo a právní filosofie

24. Promlčení a prekluze

Promlčení Pojem promlčení-jeden z právních následků marného uplynutí doby (právní následky nastávají po uplynutí zákonem stanovené doby, aniž oprávněný subjekt své P uplatnil resp. vykonal u soudu)-uplynutí doby dává dlužníkovi P dovolat se promlčení...

23. Předmět občanskoprávních vztahů

– dvojí předmět: 1) přímý = lidské chování, jímž se realizují p&p stran neboli chování subjektů podle svých p&p2) druhotný – to, čeho se toto chování subjektů týká (§ 118)-dle §118:1) věci2) byty NP...

21. Smluvní zastoupení

-FO i PO (na obou stranách)-udělením plné moci-rozsah oprávnění musí být uveden (pod sankcí neplatnosti) přímo v PM-může být jeden i více (pokud nevymezeno ve smlouvě, tak musí jednat společně – kolektivní plná moc)...

20. Plná moc

-dle §23 jde o jednostranný PÚ adresovaný 3rd osobám(ě), jímž při smluvním zastoupení dává zastoupený na vědomí (obecně či určitému adresátovi), že určitá osoba je oprávněna jej zastupovat v určitém rozsahu-PM je na rozdíl...

19. Zastoupení

Pojem a druhy zastoupení Zastoupení přímé a nepřímé-zástupce se od posla (sděluje cizí vůli) liší tím, že činí vždy vlastní projev vůle -nepřímé (náhradnictví)-zástupce činí vlastní prohlášení vůle svým jménem a na cizí účet...

18. Právnické osoby

pojem PO– poměrně nový pojem; OBČ.Z: z poč. 19.st. jej neznaly, pův. osoba mystická či duchovní– vznikl pod tlakem společenské nutnosti z důvodu narůstajícího zájmu lidí sdružovat se za účelem uspokojování společných cílů a...

17. Ochrana osobnosti fyzické osoby

Právní úprava ochrany osobnosti fyzické osoby -OZ v §11 a násl.-rozumí se jí ochrana ryze osobních P (všeobecných osobnostních P) – týká se jen FO– ústavní základ tvoří LZPS cl. 6,7,10+ Úmluva o ochraně...

16. příbuzenství, osoby blízké a domácnost

-v OPV někdy význam, zda účastníci jsou os. blízké, zejména příbuzné (stejný předek)-vymezení osob blízkých, resp. příbuzných v OZ (§116) je lex generalis i pro jiná právní odvětví-osoby blízké (o.b. ipso facto – přímé...

15. Fyzické osoby

právní způsobilost FO1) způsobilost k p&p-způsobilost mít práva – zákl. občanské P (čl. 5 L) – nelze zbavit ani omezit/obdobné i u povinností… . Z k p&p podle hmotného práva určující i pro způsobilost...