České právo a právní filosofie

3. Prameny občanského práva

Pojem a klasifikace pramenů-prameny OP: PN upravující společenské vztahy tvořící předmět OP-v ČR výlučně písemnou formou – PP-hierarchie PN: 1. ÚZ 2. MS dle čl. 10 Ú 3. Z (obyčejné) 4. prováděcí předpisya) nařízení...

2. Evropské soukromé komunitární právo

Obecná charakteristika– tendence ke sbližování právních řádů jednotlivých evr. států, popř. k unifikaci právní úpravy některých otázek, vč. OP-ES (1957EHS + Euratom + Montánní unie1951) – integrace ekonomická, politická, i právní do vnitřních vztahů...

1. OBECNÁ ČÁST – Pojem práva

Právo objektivní a subjektivní1. Objektivní-systém PN (normy chování, jejichž dodržování je vynutitelné státem) X další normy (morálka, náboženské, etc)-odpovídá na otázku qiud iuris (co je po právu), tj. co je dovoleno a co zakázáno-v...

5)Různá obsahová pojetí lidských práv – státověda (zápočet)

V současné době zřejmě nejúplnější, nejuznávanější a z hlediska světového dosahu požívající největší autoritu je Všeobecná deklarace práv člověka, přijatá Valným shromážděním OSN r. 1948. Podle čl. 2 této deklarace každý člověk musí disponovat...

4)Satisfakce činěná veřejnou mocí – státověda (zápočet)

Pokud bylo zjištěno, že jednáním veřejné moci byla způsobena škoda, následuje satisfakce (omluva), která může mít podobu: 1)navrácení do původního stavu – např. fyzický majetek2)verbální satisfakce – spíše doplňuje jinou satisfakci3)hmotněprávní včetně finanční satisfakce...

3)Ochrana ústavy – státověda (zápočet)

Ústava představuje určitý závazný systém pravidel ve společnosti, v tomto smyslu je zárukou stability společnosti. K ochraně ústavnosti se používají základní teorie: 1)teorie organická – všechny právní normy nesmějí být v rozporu s ústavou2)teorie...

2) Skupiny vlivu – státověda (zápočet)

Výraz skupiny vlivu (nátlaku) pochází z americké politologie (pressure groups). Tradičním odlučovacím faktorem mezi institucí politických stran a skupin vlivu je skutečnost, že politické strany usilují o výkon moci, zatímco skupiny vlivu se snaží...

1) Mocenská povaha státu – státověda (zápočet)

Stát je určitou organizovanou politickou mocí disponující silovými prostředky, které využívá na určitém území ve vztahu k obyvatelstvu, které zde žije. Stát má výlučnou politickou autoritu zvanou suverenita. Suverenita znamená jednotu organizací i činností...

Státověda – Přednáška 4 Normativní smlouvy

Normativní (obecně závazná) smlouva – jejíž ustanovení jsou obecná a regulují závazně celou skupinu právních vztahů (neurčitý počet případů, druhové nikoliv individuální znaky). Hlavním pramenem mezinárodního práva jsou normativní smlouvy v podobě mezinárodních smluv....

Státověda – Přednáška 3 Systém Práva

A:Ve smyslu subjektivním Souhrn všech oprávnění člověka, která mu jsou dána předpisy mezinárodními a vnitrostátními. Právní možnost subjektu chovat se určitým způsobem. Jsou zpravidla zakotvena ve významných právních předpisech – Ústava a předpisy ústavní...