České právo a právní filosofie

4) Přednáška: CELNÍ HODNOTA

Rozhodnutí v celním řízení – §104 Náležitosti: částka cla a daně, položka a podpoložka celního sazebníku Rozhodnutí je téměř totožné s rozhodnutím v daňovém řízení, něco však zákon upravuje odlišně:• odvolání proti rozhodnutí v...

1) Přednáška: Organizace celní správy

Literatura:• Celní zákon č. 13/93 Sb. ve znění zákonů 35/93 Sb. a 113/97 Sb.• Vyhláška ministerstva financí č. 135/98 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona• Vyhláška ministerstva financí č. 136/98 Sb. o...

3. Smíšený volební systém

– složitý proces přepočívání na mandáty– dlouhá a vleklá koaliční jednání při sestavování vlády– slabá vazba mezi poslancem a voličem 3. Smíšený volební systém – využívá principů obou předchozích systémů, uzemí je rozděleno na...

VOLEBNÍ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE + OSTATNÍ VOLEBNÍ SYSTÉMY

– kontrolní – umožňuje občanům kontrolovat vládu tak, že každé volby ji vyjadřují svoji spokojenost či nespokojenost s dosavadní činností – každé svobodné volby poskytují vládní moci její legitimitu (= zákonnost, oprávněnost požadavku) –...

Rozlišujeme dva typy:

– prostý většinový volební systém = okamžitým vítězem je ten, kdo získá v daném obvodu nejvíce hlasů ze všech (např. VB a USA guvernér) – absolutní většinový volební systém – dvoukolový, k vítězství je...

Ředitel krajského úřadu

– není orgán kraje, je to zaměstnanec kraje, ale zároveň zaměstnavatel krajského úřadu– je odpovědný hejtmanovi za plnění úkolů svěřených krajským úřadem v samostatné i přenesené působnosti– je oprávněn zúčastňovat se zasedání zastupitelstva kraje...

Pravomoci:

– předkládat návrhy ústavnímu soudu na zrušení právních předpisů– koordinuje rozvoj svého územního obvodu 2. Rada kraje – výkonný orgán ve věcech samostatné působnosti – je tvořena z členů zastupitelstva, je zastupitelstvu zodpovědná –...

4. Hejtman kraje

Pravomoci:– jmenuje a odvolává ředitele krajského úřadu a stanovuje mu plat– odpovídá za objednání přezkoumání hospodaření kraje (= audit)– odpovídá za informování občanů o činnosti kraje– aj. 5. Krajský úřad– poslední orgán– plní úkoly,...